About the Researchers' Competence Network (RENET) / Apie Tyrėjų kompetencijų tinklą (RENET)

RESEARCHERS' EXCELLENCE NETWORK  (RENET)

The international network was iniciated in the end of 2015 by Šiauliai University and now it is coordinated by Šiauliai Academy of Vilnius University, Lithuania.

ACTIVITIES

The aim of the Network is to consolidate the research capacity which could help to develop scientific excellence of researchers and would enable to collaborate across disciplines and institutions at local, national and international levels.

The joint activities of the network has two main functions:
1) Joint thematic networking discussions (seminars, lectures, conferences, pre-conferences, doctoral seminars, e-forums, etc.) by distance. All events will be recorded and publicized in the Network's website;
2) Researchers mobility and competence exchange.


Šiauliai Academy of Vilnius University (as the initiator and the coordinator of RENET) has long-term experience in four areas of doctoral studies: education, philology, economics and management. Research is carried out in 6 areas (social sciences, humanities, biomedical sciences, physical sciences, technological sciences and arts) in Siauliai Academy. We are open to cooperate in all of them.


MEMBERSHIP

The member of this Network can be either the natural or legal person.

The natural person should fill the registration form.

The legal person (institution) should fill the registration form and submit the Institutions' Letter of Intent (Application) (scanned via email competence.network@gmail.com). We appreciate for sending us the contacts of the person, responsible for the collaboration in this project and the information of possible common activities.


The Network's Coordinating Committee informs about the acceptance. 


Participation in the Network is free of chargeAnyway, we would like to invite the participating institutions of the Network to be the leaders in organizing at least one networking discussion by distance per year. Individual researchers are invited to join common discussions by distance, to invite other network's members to join any scientific event or become the organizer of a discussion as well. If You are open for this suggestion, please, contact the coordinating commitee via e-mail competence.network@gmail.com.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TYRĖJŲ KOMPETENCIJŲ TINKLAS (RENET)

Tarptautinį tinklą 2015 m. pabaigoje įsteigė Šiaulių universitetas ir šiuo metu koordinuoja Vilniaus universiteto Šiaulių akademija (Lietuva).

VEIKLA

Tinklo tikslas – konsoliduoti institucijos ir partnerinių institucijų mokslininkų pajėgas, kurios padėtų plėtoti tyrėjų  mokslines kompetencijas bei prisidėtų užtikrinant tyrėjų tarpdisciplininį/tarpinstitucinį bendradarbiavimą vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu


Jungtinės tinklo veiklos atlieka dvi pagrindines funkcijas:
1) Jungtinės tematinės tinklo diskusijos (seminarai, doktorantų seminarai, paskaitos, konferencijos, virtualūs forumai ir pan.) tradiciniu arba nuotoliniu būdu. Visi tinklo renginiai bus įrašomi ir publikuojami tinklo svetainėje;
2) Tyrėjų mobilumas ir kompetencijų mainai.

VU Šiaulių akademija (RENET kūrėjas ir koordinatorius) turi ilgametę patirtį doktorantūros studijų keturiose srityse: edukologijos, filologijos, ekonomikos ir vadybos. Moksliniai tyrimai atliekami šešiose moksų srityse (socialinių, humanitarinių, biomedicinos, fizinių, technologinių mokslų ir menų). Šiaulių akademija atvira bendradarbiauti visose minėtose srityse. 


NARYSTĖ

Tinklo nariais gali tapti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.

Fiziniai asmenys turi užpildyti registracijos formą.
Juridiniai asmenys kartu su registracija turi pateikti laisvos formos Institucijos prašymą tapti tinklo nariais (ant institucijos firminio blanko, su vadovaujančio asmens parašu). Taip pat pageidaujama, kad būtų nurodytas kontaktinis asmuo bei pateikta informacija apie galimas vykdyti bendras veiklas (diskusijas).

Tinklo koordinacinis komitetas informuos apie priėmimą.


Dalyvavimas tinkle yra nemokamas. Dėl šios priežasties kviečiame tinklo dalyvius (ypač - mokslo ir studijų institucijas, asociacijas ir pan.) bent kartą per metus tapti  tinklo diskusijos organizatoriais. Individualūs tyrėjai yra kviečiami prisijungti prie diskusijų nuotoliniu būdu, kviesti kitus tinklo narius į įvairius mokslo renginius ir/arba taip pat tapti tinklo diskusijų organizatoriais. Turintys pasiūlymų, prašomi susisiekti su koordinaciniu komitetu el. paštu competence.network@gmail.comPaskutinį kartą modifikuota: Šeštadienis, 2021 sausio 2, 13:47