RENET activities for 2016 / RENET veikla 2016 metais

The plan can be supplemented by new details or events.

------------------------------------------------------------------------- 

Planas gali būti atnaujinamas detalėmis ir įvykiais.Date
------------
Data
Event
-----------------
Renginys
Presenter
------------------
Pranešėjas
Keyspeakers/Discussants
----------------------------------
Diskusijos dalyviai
29.02.2016

Virtual Seminar

Do Cross-Sector Partnerships Deliver? Social Innovation and Value Creation Perspective

(In English)

----------------------
Virtualus seminaras
Ar tarpsektorinės partnerystės rezultatyvios? Socialinių inovacijų ir vertės kūrimo perspektyva

(anglų kalba)

Presenter  PhD student Jurgita Mikolaitytė (Šiauliai University, Lithuania),
Supervisor prof. dr. Diana Šaparnienė (Šiauliai University, Lithuania)
-------------------------
Pranešėja dokt. Jurgita Mikolaitytė (Šiaulių universitetas, Lietuva),
Mokslinė vadovė prof. dr. Diana Šaparnienė (Šiaulių universitetas, Lietuva).
Members of RENET:
prof. dr. E. Carol Ebdon (University of Nebraska Omaha, USA),
prof. dr. Agota Giedrė Raišienė (Mykolas Romeris University, Lithuania),
assoc. prof. Uroš Pinterič (Faculty of organization studies in Novo mesto, Slovenia)
---------------------------------------------
RENET tinklo nariai:
prof. dr. Carol E. Ebdon (Nebraskos universitetas Omahoje, JAV),
prof. dr. Agota Giedrė Raišienė (Mykolo Romerio universitetas, Lietuva),
doc. dr. Uroš Pinterič (Vadybos fakultetas Novo Mesto, Slovėnija).


18.04.2016

Virtual Discussion

The Great Recession of 2007-08: Causes, Consequences and Lessons
(In English)
---------------------------------
Virtuali diskusija
Didžioji 2007-2008 metų recesija: priežastys, pasekmės ir pamokos
(anglų kalba)


Presenter:
Prof. Mark Cassell, PhD (Kent State University, USA)
--------------------------
Pranešėjas: Prof. dr. Mark Cassell (Kento valstybinis universitetas, JAV)
Members of RENET
Prof. Kenneth A. Kriz, PhD (Wichita State University, USA) and researcher Adam Jarosz, PhD (Zielona Gora University, Poland)
-------------------------
Tinklo nariai
prof. dr. Kenneth A. Kriz (Vičitos valstybinis universitetas, JAV),
tyrėjas dr. Adam Jarosz, (Zielona Guros universitetas, Lenkija)
21.04.2016
Virtual seminar

Single subject research: Multiple baseline design for research in education

(In English)
----------------------------------
Virtualus seminaras

Atvejo tyrimas: Edukacinio tyrimo dizainas

(anglų kalba)

Presenter:
Assoc. prof. Philip D. Nordness,  PhD (University of Nebraska Omaha, USA)
--------------------------
Pranešėjas: Doc. dr. Philip D. Nordness, (Nebraskos universitetas Omahoje, JAV)


Members of RENET
-------------------------
Tinklo nariai
 27.04.2016
 Round table discussion "RENET - Researchers' Excellence Network"
(In English)
-----------------------------------
Apskritojo stalo diskusija "RENET - Tyrėjų kompetencijų tinklas"
(anglų kalba)
 Moderator: prof. dr. Diana Šaparnienė (Šiauliai University, Lithuania)
Speakers - Members of RENET: assoc. prof. Uroš Pinterič (Faculty of organization studies in Novo mesto, Slovenia), PhD student Jurgita Mikolaitytė (Šiauliai University, Lithuania), prof. dr. Ingrida Šaulienė (The director of Institute of Science in Šiauliai University, Lithuania), as well as dr. Eglė Gerulaitienė (The Head of the Center of Social Partnership and Innovations, Šiauliai University, Lithuania).
20 participants from foreign higher education institutions of 14 countries (Brazil, Taiwan, Poland, Latvia, Portugal, Japan, Slovenia, Slovakia, Ukraine, Russia, Georgia, Czech Republic, Belarus and Kazakhstan) attending in the XI International Week
03.05.2016

Virtual lecture and discussion
Remembrance Narratives and Transitional Identity Politics: Comparative Analysis
(In English)
-----------------------------------
Virtuali paskaita ir diskusija
Atminimo naratyvai ir tarptautinio identiteto politika: lyginamoji analizė
(anglų kalba)


Presenter:
young researcher Patryk Wawrzynski,  PhD (Nicolaus Copernicus University, Poland)
--------------------------
Pranešėjas: jaunasis tyrėjas, dr. Patryk Wawrzynski (Mikalojaus Koperniko universitetas, Lenkija)
Members of RENET
-------------------------
Tinklo nariai
13.
10.2016
Pre-conference (discussion)
"The Model of Good Governance: What we can change?"
(in Lithuanian)
-----------------------------------
Įžanginė praktinė diskusija
"Gero valdymo modelis: ką galime pakeisti?"

(lietuvių kalba)

Organizers: Special Investigation Service
of the Republic of Lithuania, RENET, Public Administration Department of Šiauliai University (Lithuania)
----------------------------
Organizuoja Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, RENET ir Šiaulių universiteto Viešojo administravimo katedra (Lietuva)Representatives of Ethics commisions, Councils and Administration in municipalities of Lithuania, members of RENET, interested persons
-------------------------
Lietuvos savivaldybių etikos komisijų nariai, tarybų nariai, administracijų atstovai, RENET nariai ir susidomėję asmenys
14.10.2016


5-th International Scientific-Practical Conference
Good Governance at Local Self-Government: Opportunities and Challenges in Developing Collaborative Governance

RENET Working Group
Global Challenges in Developing Collaborative Governance
(In English)
----------------------------------
5-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos

Geras valdymas vietos savivaldoje: Sąveikaujančio valdymo plėtros galimybės ir iššūkiai

RENET Sekcija
Bendradarbiaujančio valdymo plėtros globalinės tendencijos
(anglų kalba)Orgzanizers: Department of Public Administration, Šiauliai University, RENET (Lithuania)
----------------------------
Organizuoja Viešojo administravimo katedra, Šiaulių universitetas, RENET tinklas (Lietuva)
Participants of conference,
Members of RENET,
practitioners form local government institutions
-------------------------
Konferencijos dalyviai,
Tinklo nariai,
praktikai iš vietos valdžios institucijų
17.11.2016
Virtual Seminar
"Reformation Road to Lithuania - Lithuanian Writings of Reformers of XVI c. Grand Ducy of Lithuania"
(In Lithuanian)
-----------------------------------
Virtualus seminaras

„Reformacijos kelias į Lietuvą –

XVI a. LDK reformatų lietuviški raštai“

(lietuvių kalba)

Presenter: PhD student Kęstutis Dambrauskas (Šiauliai University, Lithuania)

Supervisor: prof. dr. Bronius Maskuliūnas (Šiauliai University, Lithuania)

----------------------------

Pranešėjas dokt. Kęstutis Dambrauskas (Šiaulių universitetas, Lietuva)

Vadovas prof. dr. Bronius Maskuliūnas (Šiaulių universitetas, Lietuva)


Speakers:

Prof. dr. Dalia Pakalniškienė (Klaipėda University);

Dr. Jūratė Pajedienė (Liithuanian Institute).
Participants: Members of RENET,
interested students and researchers
-------------------------
Dalyviai:

Prof. dr. Dalia Pakalniškienė (Klaipėdos universitetas);

Dr. Jūratė Pajedienė (Lietuvių kalbos institutas).
Dalyvauja: Tinklo nariai,
susidomėję studentai ir tyrėjai
07.12.2016

Science Festival in Šiauliai University
Scientific Discoveries for the Future Innovators
(In Lithuanian and English)
-----------------------------------
Šiaulių universiteto mokslo tyrimų festivalis
Mokslo atradimai ateities inovatoriams
(lietuvių ir anglų kalba)Presenters: Prof. dr. Ingrida Šaulienė, Šiauliai University Vice-rector for Research and Art; Helin Haga, Coordinator of External Funding in AHHAA; Guðrún J. Bachmann, head of public science communication projects at University of Iceland; Assoc. prof. Alfredas Lankauskas, Šiauliai University.

Organizers: Šiauliai University Research Institute Cross-Sectoral Partnership Centre (Lithuania)

----------------------------

Pranešėjai: Prof. dr. Ingrida Šaulienė, Šiaulių universiteto mokslo ir meno prorektorė; Helin Haga, AHHAA mokslo centro veiklų koordinatorė; Guðrún J. Bachmann, Islandijos universiteto viešųjų ryšių vadovė; Dr. Alfredas Lankauskas, Šiaulių universiteto docentas.

Organizuoja Šiaulių universiteto Mokslo instituto Tarpsektorinės partnerystės centras (Lietuva)


Members of RENET, representatives from schools,
practitioners
-------------------------
Tinklo nariai, mokyklų atstovai,
praktikaiThe RENET is planning to organize not only international scientific events, but held methodological seminars for young researchers in  Lithuanian as well. It depends on the need on particular doctoral study programs (e.g. Lithuanian Philology).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RENET planuoja organizuoti ne tik tarptautinius mokslinius renginius, tačiau ir metodologinius seminarus jauniesiems tyrėjams lietuvių kalba. Tai priklauso nuo konkrečių doktorantūros studijų programų poreikio (pavyzdžiui, Lietuvių filologijos).

Last modified: Wednesday, 25 January 2017, 9:16 AM